ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΑΡΑΤΣΩΝ

Η ταράτσα – το δώμα μιας κατοικίας δέχεται τις περισσότερες επιδράσεις των καιρικών συνθηκών και καταπονήσεων όπως ήλιος, βροχή, χιόνι, παγετός, ατμοσφαιρική και χημική ρύπανση, μηχανικές καταπονήσεις από τη χρήση της ταράτσας από πεζούς ή μηχανήματα κ.λ.π.

Η μη ή η κακή στεγάνωση ταράτσας θα προκαλέσει την εμφάνιση υγρασιών στα ταβάνια. Τα νερά που λιμνάζουν λόγο των κακών ρύσεων, θα επιφέρουν σοβαρά προβλήματα στον σκελετό του κτιρίου όπως ρηγματώσεις στο σκυρόδεμα της πλάκας και οξείδωση του μεταλλικού οπλισμού. Οι σωστή αποστράγγιση της ταράτσας είναι το 50% της επιτυχημένης στεγανοποίησηςτης.Η θερμοστεγάνωση της ταράτσας αποτελεί την καλύτερη δυνατή λύση, η οποία παρουσιάζει επιπλέον εντυπωσιακά οφέλη στον τομέα της εξοικονόμησης ενέργειας για τη θέρμανση ή το δροσισμό των κλειστών χώρων κάτω από την ταράτσα.

ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΙΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ – ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ

Οι υπόγειοι χώροι των κατασκευών, προκειμένου να μπορούν να χρησιμοποιηθούν, απαιτούν αποτελεσματική στεγάνωση έναντι υγρασίας και νερού. Στην περίπτωση που το πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπισθεί είναι απλή υγρασία ή νερό χωρίς υδροστατική πίεση( π.χ. διεισδύοντα νερά βροχής), τότε η στεγανωτική στρώση συνιστάται να γίνεται από την εξωτερική πλευρά του περιβλήματος του υπογείου, δηλαδή από την πλευρά της προσβολής του νερού όπου αυτό είναι εφικτό.

Όταν η στάθμη του υδροφόρου ορίζοντα στο έδαφος, γύρο από τον υπόγειο χώρο, βρίσκεται άνωθεν της στάθμης του δαπέδου του υπογείου, τότε απαιτείται η διαμόρφωση του υπόγειου χώρου ως στεγανή λεκάνη, η οποία θα βρίσκεται μόνιμα μέσα στο νερό και η οποία θα υφίσταται μόνιμη υδροστατική πίεση. Στις περιπτώσεις αυτές συνιστάται συνήθως η εφαρμογή της στεγάνωσης από την εσωτερική πλευρά του υπογείου, ώστε να καταστεί δυνατή η δημιουργία μίας κλειστής, ενιαίας στεγανολεκάνης. Στο φυσικό περιβάλλον, η θερμική ενέργεια πάντοτε θα κινείται από μια θερμή πηγή προς μια ψυχρή πηγή. Η κυρίαρχη δράση για να διακόψουμε ή να περιορίσουμε στο μέτρο του δυνατού , αυτή την κίνηση, ονομάζεται 'θερμομόνωση'.